Notícies

22-Novembre-2008
REFORMA I PAVIMENTACIÓ CARRERS DE SES PARRES
La resol·lució de batlia número 97/2008 de dia 22 d'agost, ha aprovat els projecctes i el plec de condicions i l'obertur