Ajudes/subvencions

En aquesta pàgina podreu trobar informació setmanal sobre les convocatòries d’ajudes econòmiques i/o subvencions que el Govern Balear i el Consell Insular de Mallorca publiquen al BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears).

Hi trobareu una classificació segons el/els beneficiari/s a qui son adreçades dites ajudes: “Agrupacions de persones físiques o jurídiques”, “Ciutadans/ciutadanes”, i/o “Empreses/Entitats/ Titulars d'explotacions”.
 

Per més informació podeu adreçar-vos de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores a Maria Elisabet Coll, Agent de Desenvolupament Local de l' Ajuntamment de Petra, o per correu electrònic a la següent adreça: [email protected].

 

Rebeu una cordial salutació,

Ajuntament de Petra
La normativa completa reguladora d'aquestes subvencions es publica als Butlletins Oficials corresponents, única font jurídicament vàlida de les convocatòries i actes administratius que s'hi deriven.

 

PERSONES DESOCUPADES

CIUTADANS/NES EN GENERAL