Espais naturals

El Puig de Bonany

El puig, de 317m d'altitud, és un espai natural protegit per la llei. Hi resten encara petits redols d'alzinar, el sotobosc, a causa de la seva localització, esta format principalment per espècies de la garriga, amb pocs elements d'alzinar típic com son els brusc , l'esparreguera d'ombra, d'alzineta, el llampúdol i el bell endemisme de les Balears i d'Occitània, el pa bocí.
La garriga d'ullastre i garballó ocupa la major superfície d'aquesta àrea natural, on hi abunda la mata, el matapoll, el pi i l'herba de sant Pons, la gavarrea, el càrritx, l'estepa blanca i la llimonenca, l'aritja, l'albó, la ceba marina, la respeta i també diferents espècies d'orquídies.
Entre els animals invertebrats que hi habiten, hi poden observar les papallones diürnes com la papallona rei i la reina, l'escarabat blanc del pi i la tortuga mediterrània. També hi trobam dragons i, més rares i esquives, les serps negres. Els animals de pèl hi son representats pels conills, els eriçons, la rata cellarda, el ratolí de camp, les rata- pinyades i el petit mostel. Els animals de ploma son abundosos, entre els petits ocells hi trobam la cadernera, el verderol, el passerell, el buscaret, el rossinyol, el ropit, tec; també hi ha petits rapinyaires com el xoriguer i el mussol.

 

El Torrent de na Borges


El torrent de na Borges és un dels més importants, des punt de vista naturalístic de Mallorca. Recull les aigües de les terres de Llevant. Per el terme municipal de Petra discorre un tram de torrent abans de desembocar a la Badia d'Alcúdia, fent partió entre els termes d'Artà i St. Margalida.
La vegetació dels voltants del torrent és una garriga d'ullastre i garballó amb càrritx, llampúdol, mates i estepes; és la comunitat que substitueix a l'actualitat l'alzinar ¡, que en temps passats cobria la major part de la zona. De l'antic bosc en resta qualque alzina centenària acompanyada per l'alzineta, la selaginella, i els endemismes pa porcí i la lleganyova.
El bosc de rivera es fragmentari, fruit de l'aïllament insular i de l'aprofitament secular per part de l'home, que l'ha transformat totalment, conrant part del seu llit, i hi ha introduït platers. Resten dispersos els polls, els espinarels, la gatassa, la gavarrera, la rapa, l'esbatzer, les pintes de moro, la canya, el tamarell i diferents espècies de jonc.
Per la diversitat de biòtips, la fauna hi és rica i variada . Al torrent hi abunda el granot, la serp d'aigua i qualque parella de fotges, la gallineta d'aigua i coll blau, que han pogut fugir dels depredadors i dels caçadors. També hi son abundants els dragó, les tortugues mediterrànies, en canvi el calàpet i la serp negre hi son ocasionals. Entre els mamífers no és rara la salvatgina, la rata cellarda, els ratolins de camp, i la rata.
La fauna ornítica és abundant. I no es gens rar observar ocells de prat com són l'arpella, els argrons blancs, blaus i roigs, els colls blaus i els cullerots. Dels ocells nocturns es poden sentir el mussol i l'òliba, entre els rapinyer, i el sabal.lí, el rossinyol, entre els altres. La tórtora era un temps abundant, igual que els torts i altres ocells, que poc a poc es fan més rars.