REFORMA I PAVIMENTACIÓ CARRERS DE SES PARRES

22-Novembre-2008
La resol·lució de batlia número 97/2008 de dia 22 d'agost, ha aprovat els projecctes i el plec de condicions i l'obertura dels procediments de licitació. Publicat dia 22 d'agost de 2008.


La resol·lució de batlia 142/2008 de dia 2 d'octubre, va resoldre adjudicar l'obra "reforma i pavimentació del carrer de ses Parres" a l'empresa Germans Nicolau construccions 1970 SL. Publicat dia 2 d'octubre de 2008.