Hisenda

Per tal de donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern aquí trobareu la informació econòmica més rellevant de l'Ajuntament com és: Aprovació inicial i definitiva del pressupost municipal i bases de execusió del mateix.


Source URL: https://ajpetra.net/hisenda