Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-latorgament-de