Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals, a altres immobles municipals i per lloguer de mobiliari públic Petra


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-del-preu-public-la-prestacio-de-serveis