Ordenança municipal sobre la tramitació de determinades obres menors

pel procediment de comunicació prèvia

Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-municipal-sobre-la-tramitacio-de