Ordenança reguladora de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-serveis-relatius-al