Ordenança reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-la-recollida-de-residus