Ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució d'aigua


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-distribucio-daigua