Ordenança reguladora del mercat setmanal de comerciants ambulants


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-reguladora-del-mercat-setmanal-de