Ordenança per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-la-proteccio-del-medi-ambient