Ordenança municipal reguladora de les subvencions i ajuts per a la rehabilitació de façanes


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-municipal-reguladora-de-les