Ordenança del preu públic per l'assistència a espectacles de cinema i teatre al teatre Es Quarter


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-del-preu-public-lassistencia