Ordenança reguladora de l'impost sobre béns inmobles

BOIB 02/12/2017

Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-limpost-sobre-bens-inmobles