Modificació OF reguladora taxa serveis tractament de residus urbans

BOIB 28/12/2017

Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/modificacio-reguladora-taxa-serveis-tractament-de-residus