Ordenança reguladora sobre el mobiliari a usar en l'ocuapció de la vis pública del casc urbà


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-reguladora-sobre-el-mobiliari-usar