Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-limpost-sobre-construccions