Ordenança d'execució d'obres i ús de la via pública


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances-municipals/ordenanca-dexecucio-dobres-i-us-de-la-publica