Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de la via pública per les empreses d'explotació ...


Source URL: https://ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-ocupacio-de-la-publica-les